Krisestaben

Her finder du kommunens plan for aktivering og drift af Krisestaben. Se særskilt information om krisekommunikation på den underliggende side.

I en krisesituation er det afgørende, at der hurtigst muligt etableres en effektiv krisestyringsledelse (her benævnt som krisestab), som har den fornødne kompetence og grundlag til rationelt at kunne håndtere en akut kritisk situation.

Krisestaben skal blandt andet være i stand til at samordne og koordinere med relevante myndigheder på andre niveauer og mellem forskellige sektorer, samt sørge for, at de samlede ressourcer bliver udnyttet optimalt.

Krisestaben er omdrejningspunktet for kommunens samlede krisestyring. Afhængigt af den konkrete krise løser krisestaben en række generelle opgaver, som kommunen er ansvarlig for.

Silkeborg Kommune skal til enhver tid kunne aktivere krisestaben hurtigt og effektivt, og krisestaben skal kunne fungere i operationsberedskab snarest efter, at det er besluttet at aktivere den. Den skal derudover kunne drives på dette niveau, så længe det er nødvendigt.

Afsnit 1-9 fra Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben:

Fold alle ud

1. Alarmering

Meddelelse om en større ulykke eller katastrofe vil typisk indgå via politiets alarmcentral til vagthavende indsatsleder eller beredskabsdirektøren.

Meddelelsen kan også indgå via en institution eller en højere myndighed (eksempelvis fra Sundhedsstyrelsen i tilfælde af pandemisk influenza) til en afdelingschef, direktør eller borgmesteren.

Afhængig af den indkomne melding, vurderer og iværksætter de involverede parter den nødvendige aktion ud fra afdelingernes/stabenes delplaner eller indsatsplaner.

Typiske varsler og alarmer mv. kan bestå i:

 • Varsler om farligt vejr 
 • Trusselsvurderinger vedrørende sikkerhedsmæssige trusler 
 • Aktivering af NOST (National Operativ Stab) 
 • Varsler og alarmer fra internationale organisationer 
 • Medieomtale af større hændelser, der kan have relevans for Silkeborg Kommune 
 • Uheld eller andre hændelser, der kan henføres til kommunens sektoransvar

Hent den fulde Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben (pdf) 

2. Aktivering af krisestab

Hvis det vurderes, at hændelsen kan påvirke hele eller dele af Silkeborg Kommunes fortsatte drift, og at hændelsen ikke kan håndteres effektivt eller hurtigt nok af afdelingernes egne del-, indsatsplaner eller action cards, skal vedkommende kontakte afdelings-/stabschef eller direktør.

Aktivering af krisestaben kan iværksættes af ethvert medlem af krisestaben ved kontakt til Beredskabsdirektøren via Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentralnummer: 89 70 35 99

Med udgangspunkt i hændelsens omfang vurderes det i samarbejde med beredskabsdirektøren:

 • Om staben skal aktiveres og på hvilket beredskabsniveau (jf. oversigten i pdf-dokumentet med den fulde plan)
 • Med hvilke medlemmer og støttefunktioner
 • Mødested

Indkaldelse af staben m.fl. foretages i givet fald af Midtjysk Brand og Rednings vagtcentral.

Hent den fulde Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben (pdf) 

3. Krisestabens sammensætning

Krisestaben består i udgangspunktet af: 

 • Borgmesteren (formand for krisestaben)
 • Direktionen (et eller flere medlemmer) 
 • Beredskabsdirektøren
 • Kommunikationschefen

Hvis en eller flere af ovenstående ikke er tilgængelige kontaktes vedkommendes stedfortræder – dette princip er gældende i alle dele af denne plan.

Afhængig af den konkrete hændelse suppleres krisestaben med ledere og/eller fagpersoner fra de berørte afdelinger, stabe, kommunale selskaber og andre eksterne interessenter. Krisestyringsorganisationen er således situationsafhængig og sammensætningen kan ændres løbende afhængigt af krisens udvikling.

Analyse og Udvikling varetager støttefunktionsopgaver for krisestaben, og bistår med praktiske og administrative opgaver, herunder forberedelse af mødefaciliteter, logbogsføring, koordineringsopgaver, opstilling af situationsbillede (jf. bilag 4 i planen) m.v.

Opgaver vedrørende kommunikationsrådgivning og – håndtering samt informationsindsamling varetages af Kommunikation.

Se særskilt plan for krisekommunikation

Eksterne interessenter kan eksempelvis være:

 • Faglige administrative repræsentanter fra Region Midtjylland 
 • Repræsentant(er) fra forsyningsvirksomheder og lignende 
 • Embedslægen ifm. sundhedsfaglig rådgivning 
 • Miljøcenter Aarhus 
 • Diverse håndværkere og installatører som kan rådgive om praktiske spørgsmål 
 • Analysefirmaer 
 • Arbejdstilsynet 
 • Fødevareregion Aarhus 
 • Arbejdsmedicinsk klinik 
 • Politiet 
 • Beredskabsstyrelsen, Midtjylland 
 • Beredskabsstyrelsens kemikalievagt 
 • Center for Biosikring og Beredskab 
 • Statslige styrelser

Oversigt over relevante eksterne interessenter fremgår af Bilag 1 Kontaktliste i planen. 
 

Hent den fulde Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben (pdf) 

5. Første møde i Krisestaben

På første møde træffes beslutning om en række forhold, jf. bilag 2 i planen, herunder: 

 • Ansvar og roller 
  • Omfattede afdelinger og stabe
  • Hvem varetager funktionerne som stabschef og talsmand (som udgangspunkt borgmesteren) 
 • Fælles situationsbillede 
 • Ressourceoverblik – i krisestab og i afdelinger/stabe 
 • Koordinering med andre relevante myndigheder og organisationer 
 • Opgaveoversigt og handlingsplan 
 • Kommunikationsindsats, herunder interessentanalyse

Hent den fulde Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben (pdf) 

7. Afløsning

Ved længerevarende indsatser, har stabschefen ansvaret for at vurdere, om der skal iværksættes afløsning af stabsmedlemmerne.

Alle berørte enheder er ansvarlige for, at der foretages en planlægning for stabens bemanding i den konkrete situation og herunder, at der udpeges afløsere til de bemandede funktioner.

Stabens støttefunktion indkalder afløserne, og fører en liste, hvoraf det fremgår, hvilke personer, man har været i kontakt med og hvornår de kan møde frem i krisestaben.

Afløsningen foregår ved overlapning og personlig overlevering umiddelbart efter et stabsmøde.

Hent den fulde Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben (pdf) 

8. Koordinering med Politiets lokalberedskabsstab

I tilfælde af, at en større ulykke, krise eller katastrofe udvikler sig, kan politidirektøren for Midt- og Vestjyllands Politi beslutte at aktivere den lokale beredskabsstab med henblik på koordinering af indsatsen.

Silkeborg Kommunes krisestabs organisation og funktion skal tilpasse sig fleksibelt i forhold til opgaven og såfremt politidirektøren aktiverer den lokale beredskabsstab, skal kommunens krisestab kunne afgive en eller flere repræsentanter.

I politiets lokale beredskabsstab kan indgå, udover politiets faste stab, repræsentanter fra Totalforsvarsregionen og Beredskabsstyrelsen samt øvrige relevante myndigheder.

Silkeborg Kommune deltager med egen kompetence i overensstemmelse med sektoransvarsprincippet. Eksempelvis varetager politidirektøren i en krisesituation evakuering, varsling af civilbefolkningen samt afspærring og bevogtning.

Ved evakuering kræver det eksempelvis en effektiv koordination med kommunen, der vil være ansvarlig for det praktiske ved en indkvartering og forplejning af eventuelle evakuerede, jævnfør kommunens plan herfor.

Hent den fulde Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben (pdf)