Delplan for Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Kritiske funktioner

 • At sikre den normale drift
 • At sikre borgerne får den nødvendige hjælp
 • At sikre personalet er klædt på til den aktuelle opgave
 • At normalisere driften
 • Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem
 • Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehuse
 • Varetage hygiejniske foranstaltninger samt forebygge infektioner og epidemiske sygdomme
 • Forskellige plejeopgaver, f.eks. i forbindelse med hedebølge og lignende
 • Yde omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Sundheds- og Omsorgsafdelingens krisestab består af lederforum. Dvs. at de personer, der har ansvaret for den daglige drift, også har ansvaret i en ekstraordinær situation. Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen er overordnet ansvarlig for at lede indsatsen. 

Chefen for sundheds- og Omsorgsafdelingen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse og herunder vurdere, om Lederforum skal indkaldes. 

Lederforums sædvanlige mødested på Rådhuset eller eventuelt Rødegård udgør afdelingens samlingssted. Endelig udpegning sker i den konkrete aktiveringssituation på baggrund af den konkrete hændelse. 

Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen leder mødet med udgangspunkt i dagsordensskabelon. 

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsens omfang og beskaffenhed. Dette gøres ved:

 • Logføring af situationens udvikling
 • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder
 • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet
 • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen
 • Løbende kontakt med decentrale institutionsledere i området

At følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen 

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Sundheds- og Omsorgschefen er fast medlem af krisestaben for sundhedsberedskabet.

Alarmering

Sundhedsberedskabets krisestab aktiveres, når et medlem af krisestaben (typisk beredskabschefen), Sundhedsstyrelsen, Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) i Region Midtjylland eller politiet vurderer, at en hændelse kræver højeste beredskabsniveau.

Større ulykke eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse:  

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral på 89 70 35 99.  

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Interne hændelser som afviger fra den enkelte afdelings normale driftssituation:
Indsatsen starter i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal afdelingschefen foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning. Afdelingslederen kontakter beredskabschefen og i fællesskab fastsættes det endelige beredskabsniveau.

Opgaver

 • Opgaverne kan opdeles i:
  Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation.
 • Vitale opgaver: Når de tilgængelig ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet

 • Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via Regionens Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) og /eller det civile beredskab. Det handler ikke kun om at passe de syge eller tilskadekomne men også om at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme m.m.  

Opgaverne vil blandt andet være følgende:

Informationshåndtering

Håndteringen af information bliver afstemt med indsatsplanen fra Kommunikation. 

Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt. 

Den decentrale institutionsleder i området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til krisestaben eller sekretariatet. 

Krisestabens sekretariat kan udpeges til at stå for at indsamle information til at skabe og løbende forny situationsbilledet. 

Koordination og samarbejde

Afhængig af den konkrete hændelse suppleres krisestaben i Sundheds- og Omsorgsafdelingen med ledere og eksperter fra andre berørte afdelinger, stabe og kommunale selskaber.  

Krisestyringsorganisationen er således situationsafhængig, og sammensætningen kan ændres løbende afhængigt af krisens udvikling. 

Afhængig af krisens beskaffenhed kan der hentes informationer via:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Embedslægerne
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Statens Serum Institut
 • Giftlinjen
 • Fødevarestyrelsen
 • Beredskabsstyrelsen 

Krisekommunikation

Kriseinformation

 • I forbindelse med alm. forekommende uregelmæssigheder varetages informationerne af den afdeling, hvor under uregelmæssigheden henhører.
 • I forbindelse med større indsatser varetages generelle informationer til pressen af kommunens udpegede person, informationerne koordineres dog først med politiet.

Intern informationspolitik

 • Interne informationer varetages af den enkelte områdechef.
 • Personalet holdes informeret om situationen ved periodisk orientering enten i form af en rundsendt situationsmelding eller ved en mundtlig orientering.

Ekstern informationspolitik

 • Generelle informationer til kommunens borgere varetages af den i situationen udpegede person.
 • Informationer til pårørende til plejehjemsbeboere varetages af det enkelte plejecenters ledelse.
 • Informationer til hjemmeboende plejekrævende borgere varetages af hjemmehjælpens ledelse.

Bemanding og udstyr

Det sædvanlige personale løser opgaverne. 

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov. 

Personale i køkkener og administration kan også blive involveret. 

Det vanlige materiel anvendes. Brand- og Redning kontaktes, hvis hjemmeplejebilerne ikke kan komme frem.

Værnemidler findes i alle områder 

Hjælpemiddelcentralen 

Koordinator i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger

Lederforum 

Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

Den ansvarlige for hygiejneorganisationen 

Hjælpemiddelcentralen   

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Bilag: