Indsatsplan - Vold og trusler om vold SPC

Udarbejdet af: Carsten Andersen
Godkendt af: Kirsten Slumstrup
Dato: 27. februar 2014

Situation

Vold og trusler om vold er en hver form for trusler, krænkelser og udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd eller konflikter.

Gå aldrig ind i en situation, som du er i tvivl om du kan håndtere – både mentalt og fysisk.

Indsatsen skal virke forebyggende, således at volden/truslen om vold optimalt set forebygges 
 

Alarmering

Vurdere situationen og tag beslutning om hvad der skal ske.

Alarmering kommer fra involveret personale enten direkte eller indirekte. Eksempelvis anråbes kollegaer hvis det er nødvendigt.

Er det vurderet at der anvendes mobil alarmenhed – anvendes disse.

Er der behov for alarmering, tryk på alarm hvis muligt eller ring 1-1-2 
 

Opgaver

Konflikter skal forsøges at forebygges.

Vær opmærksom på tidlige advarselstegn – ændret adfærd

Skærp opmærksomheden og vurdere rammen for opgaveløsningen ved at lave en risikoprofil af borgeren/situationen og lav en sikkerhedsplan ud fra den konkrete situation.

Hvis nødvendigt forlad situation – vær altid opmærksom på flugtveje og hvor de øvrige kollegaer er.

Forsøg at tale borgeren til ro og skab ro omkring situationen.

Forsøg at skærme andre borgere – få dem fjernet fra situationen.
Hvis der er fare for overfald for forlad situationen/lokalet og søg om muligt tilflugt i et lokale der kan låses. 
 

Handling

Lige efter den voldsomme situation orienteres kollegaer og afdelingsleder omkring situationen.

Kollega/afdelingsleder tager vare på debriefing – hvor hændelsen genfortælles og den første bearbejdning finder sted

Det vurderes hvad der videre skal ske – skal medarbejdernes pårørende kontaktes, skal der ydes akut krisehjælp jævnfør mulighederne for krisehjælp i Silkeborg kommune. 
 

Ledelse og organisation

Medarbejderne, der er involveret i hændelsen, er ansvarlig for at de aftalte procedurer sættes i værk.

Hændelen registreres i BBJ og eventuelt magtanvendelser udfyldes af de medarbejdere der har været involveret i hændelsen.

Afdelingslederen følger op på hændelsen i samråd med områdelederen.

Eventuel politianmeldelse laves af områdelederen.

Arbejdsskade registrering laves af AMIR eller områdeleder. 
 

Bemanding og udstyr

Alle tilbud har mulighed for tryghedsalarmer i samarbejde med Brand og Redning.
Omfang af anvendelse er aftalt med ledelsen 
 

Kommunikation

Alle episoder drøftes efterfølgende i AMR-regi og på medarbejdermøder.

Eksterne samarbejdspartnere orienteres i det omfang, det giver mening.
Der udarbejdes en risikoprofil på borgeren, der skal kendes af alle samarbejdspartnere. 
 

Kontaktoplysninger

Afdelingsleder/områdeleder

Ved politianmeldes orienteres Handicap –og Psykiatrichef Dorte Eastwood på mobiltelefon 2349 5658. 
 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der foreligger et retningsgivende dokument, der beskriver anvendelsen af risikoprofiler. ( det gør der i SPC).