Indsatsplan En værdig død - forventet dødsfald - VHC

Udarbejdet af: Afdelingslederne VHC
Godkendt af: Centerleder Vivi Altenburg
Dato: januar 2017

Situation

Beskrivelse af hvordan VHC støtter op omkring en værdig død og ansvar og opgaver herom.

At støtte borger og pårørende omkring livets afslutning og bidrage til en værdig død.

For at støtte op om en værdig død for borgeren skal kontakt personen:

• Gennem et respektfuldt samarbejde med borgeren / pårørende skabe grundlag for at livets afslutning imødekommes.
• Afstemme forventninger og muligheder for at give borger og de pårørende reel mulighed for at forberede sig på døden
• Efter individuel vurdering og ved indflytning, give mulighed for at drøftelse af døden samt oplyse og evt. udleverer ”min sidste vilje” fra Danske Bedemænd / opfordre til at udfylde livstestamente.

Når døden forventes inden for overskuelig fremtid.

Kontaktpersonen for borgeren er ansvarlig for, at der er lavet aftaler med pårørende og læge. (Min sidste vilje / eller livstestamente). 


Alarmering

Medarbejder kontakter den praktiserende læge eller vagtlægen og orienterer om dødsfaldet – denne skal udfærdige en dødsattest.
 

Opgaver

1. Noterer på BOSTED tidspunkt for dødsfald
2. Medarbejder orienterer afdelingsleder omkring dødsfaldet. Afdelingsleder orienterer områdeleder, myndighed og administration.
3. Aftaler indgås med pårørende om kontakt til Bedemand – bedemandsfirma kontakter skifteretten medmindre andet er aftalt.
4. Afdøde gøres i stand af enten medarbejdere, pårørende eller hjemmeplejen. Hvis pårørende har ønsker ift. kontakt, beklædning til afdøde noteres dette i ”min sidste vilje”. 
 

Handling

Omsorgen for afdøde indbefatter:
• Evt. tandprotese isættes
• Barbering / frisering
• Negleklip / rensning
• Evt. hagestøtte
• Ble eller lignende underlag
• Evt. nødkald fastgøres til afdøde
• Varmen skrues ned i rummet
• Alm. Oprydning i lejlighed
• Evt. blomster lægges ved afdøde
• Tænd et stearinlys
• Åben vinduet på klem

Terminalkasse kan fås gennem sundhedsaftalerne.

En person, der antages at være afgået ved døden, skal anbringes under forsvarlige forhold. Er dødens indtræden ikke åbenbar, skal den pågældende være under jævnlig tilsyn.

Pligten til at anbringe afdøde under forsvarlige forhold er bl.a. fastsat af hensyn til den politimæssige interesse i så vidt muligt at hindre, at liget udsættes for efterfølgende ydre påvirkninger, og almindelige sømmelighedshensyn.

Pligten til forsvarlig anbringelse vedvarer, indtil begravelsen eller ligbrænding har fundet sted.

Diverse ejendele inkl. Smykker og lign. må IKKE udleveres og fjernes fra boligen jf. gældende lovgivning. Ønsker pårørende dette, henvises til Skifteretten.

Såfremt at afdøde ikke har pårørende og ikke har midler til begravelsen, benyttes Bedemandsfirma Wandsø Begravelse og i den forbindelse orienteres borgerkonsulent:

Mette Mosbech Nielsen 89 70 29 28 eller
Jette Skree Nordsmark 89 70 10 78. 
 

Bemanding og udstyr

Det personale der er på arbejde kan deltage i begravelsen / bisættelsen, såfremt det er muligt. Der vurderes om der er behov for ekstra ressourcer, således at borgerne kan deltage i begravelsen.

Deltagelse ud over dette er interessetimer, det samme gør sig gældende når afdøde synges ud. 
 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Alle ansatte, der i deres arbejde oplever situationer, der kan påvirke arbejdsmiljøet, skal orientere nærmeste leder for evt. hjælp og støtte i forhold til den oplevede situation og den fremadrettede handling på arbejdspladsen.

Lokale aftaler aftales interne ex.

På _______________________ har vi aftalt følgende:

Medarbejdere har indgået en individuel lokal aftale om, at de vil orienteres på SMS eller …..

Den afdøde gøres i stand af:

Bårebuket bestilles ved: Pris:

Dødsannonce bestilles hos ………….med tekst…..eks på tekst.

Aftale om kaffe / kage efter begravelsen aftales med pårørende.

Flaget hejses på halv – efter begravelsen / bisættelse hejses det på helt.

Der hænges et billede op af afdøde.