Barn bortkommet fra dagtilbud

Udarbejdet af: Projektleder Lotte Wrisberg
Godkendt af: Ken Engedal og Huno Jensen
Dato: 6. maj 2014

Situation

Der mangler et barn, som er registreret ankommet.

Alarmering

Medarbejderen alarmerer sine kolleger.

Den lokale leder alarmeres. 

Opgave

At finde barnet.

At de øvrige børn er trygge.

Handling

Vælg en indsatsleder - det er den lokale leder, hvis denne er tilstede.

Indsatslederen sender de voksne, der ikke holder opsyn med den resterende børnegruppe på undersøgelse i lokalområdet. Indsatslederen undersøger, hvornår barnet sidst er set og kontakter barnets forældre og politiet.

Eftersøgningen fortsættes i samarbejde med politiet.

Efter barnet er fundet: Lederen taler med medarbejderne, som havde ansvar for barnet og får alle fakta og udarbejder en beskrivelse af hændelsesforløbet. Lederen gennemfører den følgende hverdag en samtale med barnets forældre, hvor hændelsesforløbet gennemgås. Forældrene får en kopi af den skriftlige redegørelse af hændelsesforløbet og mulighed for at komme med kommentarer.

En udviklingskonsulent følger på baggrund af den skriftlige redegørelse op på hændelsen - eventuelt afsøges yderligere oplysninger.

Episoden drøftes som minimum med leder og evt. medarbejder. Udviklingskonsulenten afgiver en skriftlig vurdering af forløbet, herunder initiativer til forebyggelse af lignende episoder ved f.eks. ændrede rutiner.

Lederen formidler konsulentens skriftlige vurdering til forældrene og gennemfører en opfølgende samtale med forældrene.

Ledelse og organisation

Indsatslederen har ansvaret for eftersøgningen, indtil politiet tager over. Lederen har ansvaret for kontakten til politi og forældre.

Lederen informerer afdelingens hovednummer samme dag.

Kommunikation

Lederen informerer efter aftale med barnets forældre samtlige lokale forældre og medarbejdere om hændelsen ved opslag/elektronisk samme dag.

Lederen sender dagen efter hændelsen notatet, som beskriver hændelsesforløbet til forvaltningen.

Evt. pressehenvendelse håndteres af forvaltningen og den lokale ledelse i fællesskab. Hændelsesforløbet drøftes i bestyrelsen.

Kontaktoplysninger

Politiet 114

Skoleafdeling 8970 1900.

Børne- og Familieafdelingen 8970 1710.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i børne- og personalegruppen - se Krise- og psykisk førstehjælp.