Indsatsplan - Storm/orkan, skybrud o.lign.

Udarbejdet af: Kurt Bennedsgaard og Allan Byriel Riisberg Balle
Godkendt af: Beredskabschef Mads Bjerre Nielsen
Dato: 12.08.2014

Situation

Ekstreme vejrforhold (kraftig storm/orkan, skybrud, voldsomt snefald m.m.) betyder, at trafikafviklingen er/ eller kan blive påvirket og at udendørs færdsel kan være forbundet med fare. Desuden at ejendomme, indbo og andre materielle værdier kan være udsatte.

Særligt udsatte grupper er borgere, som er strandet i uvejret, eller plejekrævende borgere som ikke modtager den normale pleje, mad og medicin, fordi plejepersonalet har svært ved at komme frem. 

Indsatsen forventes dog bedre situationen for alle borgere i Silkeborg Kommune.

Alarmering

Ekstreme vejrforhold varsles af DMI, som har en særlig forpligtelse i forhold til beredskabsmyndighederne.

Varsling kan også komme fra borgere i tilfælde af meget lokale vejrfænomener.

Varsling af borgere om udkørselsforbud eller andre anbefalinger varetages af politiet.

Beredskabsdirektøren vurderer, om kommunens krisestab skal samles, eller om hændelsen håndteres lokalt med løbende orientering af relevante parter.

Opgaver

Sikre en koordineret indsats, hvor mandskab og materiel indsættes mest effektivt under hensyntagen til egen sikkerhed.

Handling

Indsatsleder Brand og Redning (B&R) og Centralvagt hos Entreprenørgården (ETG) vurderer om det er hensigtsmæssigt at varetage den koordinerende indsats sammen. Mødested udgør i givet fald brandstationen Kejlstrupvej 99C og indkalder i relevant omfang øvrige interessenter (se kontaktoplysninger).

Registreringsark anvendes af vagtpersonale, Indsatsleder og Centralvagten til styring, fordeling og status på opgaver.

Webkort projekteret op på Whiteboard anvendes, så der altid er overblik over hvilke lokaliteter der er berørt af hændelserne.

 • Håndtering af, og oplysninger til, medierne skal koordineres så de bliver så valide som muligt. Det kan varetages af Kommunikation (KU) i arbejdstiden. Udenfor normal arbejdstid kan KU kontaktes og medvirker i det omfang de kan. Ellers varetages opgaven af B&R og ETG. Entreprenørchef og Produktionsleder hos ETG kan evt. hjælpe ift. Facebook-opdateringer.

 • Følgende skal orienteres når der oprettes afspærring. Husk orientering igen ved åbning.
  • TIC og Politi mv.
   • TIC meldingen foretages i TrafikMan-Light

 • Sikkerheden har første prioritet. Der bør ikke iværksættes opgaver hvor personalet bringes i fare. Under indsatsen skal sikkerheden løbende vurderes og indsatsen bør evt. indstilles når Politiet fraråder alt udkørsel. Områder kan evt. afspærres og fornøden skiltning fortages indtil opgaven kan genoptages.

 • Koordinering og holdsammensætning afhænger af opgavetype. Hold sammensættes af Indsatsleder hos B&R og Centralvagt hos ETG, samt andre parter i det omgang de medvirker.
 • Hver enkel part skal sikre at medarbejdere med de fornødne kompetencer er til rådighed, så holdene kan sammensættes korrekt. 

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes af Indsatsleder Brand og Redning og Centralvagt hos Entreprenørgården.

Beredskabsdirektøren, Vejchefen og Entreprenørchefen orienteres løbende og inddrages i fornødent omfang. 

Beredskabsdirektøren varetager informationsforpligtelsen i forhold til afdelingschefniveau og politisk niveau.

Bemanding og udstyr

 • Maskinførere til rendegraver, gummiged, teleskoplæsser, flishugger, udkørselsvogn og andre maskiner.
 • Lastbilchauffører med krancertifikat
 • Skovarbejdere mv.
 • Servicevagt, brandmænd

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Kommunikation

Internt
Se Krisekommunikationsplan.

http://beredskabsplan.silkeborgkommune.dk/Krisestaben/Krisekommunikation
og Action Card – Krisekommunikation.

Eksternt
http://beredskabsplan.silkeborgkommune.dk/Krisestaben/Krisekommunikation/Action-Card-Krisekommunikation.

Kontaktoplysninger

Hvis ikke andet er angivet kan man kontaktes hele døgnet.

Brand og Redning:
Indsatsleder, Vagtcentral, tlf. 8970 3599

Entreprenørgården:
Centralvagt (kontaktes via B&R, vagtcentral)

Vej- og Trafikafdelingen, Team Drift:
I åbningstiden tlf. 8970 1542

Kommunikation:
I åbningstiden tlf. 8970 1341
Kommunikationschef: Hans Mogensen, tlf. 6115 4717
Kommunikation, back up:Stine Egholm Homann, tlf. 5146 9158

Politi:
Oplysninger opbevares hos B&R

Midtjyllands avis.
Redaktionen: I åbningstiden, tlf. 8682 1300,
mail: silkeborg@mja.dk
mail: niska@mja.dk

Radio Silkeborg:
Se hjemmesiden

Hjemmeværn:
John Glerup, Tlf. 7258 2850, mail: glerup53@gmail.dk

Skov- og Naturstyrelsen:                
Skovfoged: Christian Qvortrup, tlf. 4028 0568, mail: chq@nst.dk
Skovrider: Niels Juhl Bundgaard, tlf. 7254 3945, mail: nbj@nst.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Aftale med Skov- og Naturstyrelsen:

 • Ønsker at blive kontaktet, så de kan medvirke til sikring af værdier i form af tømmer og andre træprodukter.
 • Kan bidrage med veluddannet personale i form af 15 skovarbejdere og maskinførere – samt enkelte maskiner.
 • Inden der iværksættes opgaver aftales en evt. afregning for ydelsen, hvis det ikke er muligt at bytte ydelser.