Indsatsplan - Personalemangel

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Sundheds- og Omsorgsafdelingen mangler personale som følge af strejker, lockout og arbejdsnedlæggelser. 

At borgerne ikke modtager de visiterede og/ eller livsnødvendige ydelser 

Borgere, som er visiteret til sundhedsfaglig hjælp 

Alarmering

Strejker og lockout er varslede hændelser, hvor krisestaben i god tid adviseres og kan planlægge styringen af hændelsen. 

Arbejdsnedlæggelse kan være en pludselig hændelse, hvor den leder, der bliver informeret situationen, adviserer krisestaben 

Opgaver

Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen.

Skab overblik over situationen

At prioritere ressourcerne således at borgere med

Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. opprioriteres. Der tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden. Borgerne orienteres om situationen og tilses, når forholdene gør det muligt.  

Handling

De berørte afdelingers indsatsplaner og action cards aktiveres. 

Ved varsling af Strejker og lockout forbereder den daglige leder organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale fra vikarbureauer til løsning af prioriterede opgaver. 

Driften overgår til nødberedskab = weekendplaner. Se skemaer under vejrligsplaner 

Ledelse og organisation

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.  

Der afrapporteres til krisestaben. 

Bemanding og udstyr

Tillidsmændene indgår i planlægningen af at dække nødberedskabet. 

Kommunikation

Den ansvarlige lokalledelse orienterer personalet om nødvendige forholdsregler. 

De borgere, hvor det ikke er livsnødvendigt at komme frem, orienteres om situationen af den ansvarlige lokalledelse.  

Pårørende orienteres om situationen 

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation. 

Kontaktoplysninger

Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Lederforum 

Distrikts- og Lokalledere 

Vikarbureauer