Indsatsplan - Pandemier, epidemier og andre smitsomme sygdomme

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Udbrud af en særligt smitsom sygdom.

En særligt smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Sundhedsstyrelsen antager i et muligt scenario for en influenzapandemi, at ca. 25 pct. befolkningen bliver klinisk influenzasyge i løbet af en 12 ugers periode, at ca. 10 pct. af de syge skal tilses af en læge, at 0,55 pct. af de syge må indlægges, og at 15 pct. af de indlagte har behov for intensiv observation, herunder halvdelen for respiratorbehandling. Dette scenario indebærer for Silkeborg Kommune, at der vil være ca. 2.250 borgere, der skal tilses af deres praktiserende læge.

Desuden kan udbruddet af en særligt smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud på handicap og psykiatriområdet, institutioner, pasningstilbud mv., idet en stor del af personalet vil være sygemeldt. 

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsen eller AMK, som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer via skriftlig orientering og instruks det lokale redningsberedskab og kommunens sundheds- og omsorgsafdeling.   

Beredskabsdirektøren eller Sundheds- og Omsorgschefen indkalder krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure. Krisestaben aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab.

Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen. 

Opgaver

Kommunen skal håndtere borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på plejecentre, i botilbud på handicap og psykiatriområdet eller i eget hjem.

Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt sundhedspersonale. 

Handling

De berørte afdelingers indsatsplaner og action cards aktiveres.

Kommunens sundhedspleje håndterer situationen i forhold til børn og unge på skoler og institutioner.

Handicap og Psykiatriafdelingen varetager opgaven ift. botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Kommunens ældrepleje skal pleje syge og smittede, der opholder sig på plejecentre, midlertidige pladser og i eget hjem.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

Eventuelt

  • Region Midtjylland kontaktes ved behov for brug af karantænefaciliteter
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination

Krisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Embedslægen og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer.

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde, og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner. 

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben fra de forskellige driftsområder.

Hygiejneorganisationen aktiveres og inddrages efter behov. De kommunale infektionshygiejniske retningslinjer følges. 

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som sundhedsvæsnet skal benytte, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der kan opstå et behov for at oprette et karantænecenter for at isolere smittebærere. Det er Sundhedsstyrelsen eller Epidemikommission, der træffer beslutning om aktivering af disse centre.

Ved mistanke om sygdom under Epidemiloven alarmeres Epidemikommissionen via til politiet på 114 eller til AMK-beredskabet på 8949 2233.

Region Midtjylland vil i 2014 udarbejde en karantæneplan samt indgå aftaler med relevante parter om karantænefaciliteter inden for regionens grænser. Indtil da benyttes Region Syddanmarks aftaler om oprettelse af karantænefaciliteter på Ryes kaserne i Fredericia og på Flyvestation Skrydstrup (jf. Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland, til politisk behandling Regionsrådet d. 3/12 2013).

Ansvaret for karantænecentret ligger hos regionen. Regionen forestår planlægning af indretning, drift, administration og bemanding af karantænecentrene. Observation, behandling og pleje er regionens opgave, dertil kommer forsyning af fødevarer, bortskaffelse af affald mv. (jf. Ramme og hensigtserklæringen, pkt. 7).

 

Oplysninger om pandemisk influenza kan findes på: www.politi.dk og www.sst.dk. Her findes bl.a. Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. pandemisk influenza.