Indsatsplan IT-nedbrud

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård og Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Definition:

Silkeborg Kommunes omsorgssystem er ude af funktion i mere end 8 timer på grund af IT-nedbrud. 

IT-nedbrud vil være kritisk for Sundheds- og Omsorgsområdet, de private leverandører og hjælpemiddelområdet.

Ved IT-nedbrud er risikoen, at alle data vedrørende borgerne samt informationer til styring og planlægning af leverede ydelser ikke er til rådighed, da alle disse data alene forefindes elektronisk. Det er således ikke muligt at få udskrevet kørelister til personalet og derfor ikke muligt for personalet at finde frem til de borgere, der skal have hjælp.

Alarmering

Det berørte område alarmerer IT-koordinatoren inden for normal arbejdstid. 

Uden for normal arbejdstid ringes til support nr. som er bemandet døgnet rundt.

Opgaver

Få overblik over situationen 

Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.

At prioritere ressourcerne således at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp. 

Sikre, at visiterede borgere får den hjælp, de er visiterede til

Handling

Ved IT-nedbrud > 8 timer kontakter økonomi- og IT-afdelingen chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen og krisestaben

Krisestaben orienterer distrikts- og lokalledelsen om IT-nedbruddet

Ledelse og organisation

Økonomi- og IT-afdelingen orienterer Sundheds- og Omsorgsafdelingen om at IT-systemet er ude af drift

Økonomi- og IT-afdelingen orienterer krisestaben

Krisestaben orienterer ud i områderne

Økonomi- og IT-afdelingen orienterer løbende krisestaben om udviklingen og status

Lokalt ledes indsatsen af den fungerende ledelse, som orienterer medarbejderne

Krisestaben sørger eventuelt for den overordnede koordinering

Bemanding og udstyr

I dagtiden vurderer de daglige ledere fra det berørte om der er behov for indkaldelse af flere medarbejdere

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde flere medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af kapaciteten

Kommunikation

Økonomi- og IT-afdelingen orienterer løbende krisestaben

Krisestaben viderebringer information til de berørte områders lokalledelse

Det berørte område orienterer sygehuset og de praktiserende læger om IT-nedbruddet og at de derfor ikke kan modtage elektronisk information

Ved længerevarende IT-nedbrud kan krisestabens kommunikationsenhed koordinere og tilrettelægge informationen til borgerne, som bla. formidles via kommunens kommunikationskanaler

Kontaktoplysninger

IT-koordinator

Økonomi- og IT-afdelingen

Krisestaben

Distrikts- og lokalledere