Indsatsplan Evakuering af plejecenter/socialt tilbud

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Der opstår en brand på et plejecenter eller socialt tilbud, hvilket medfører, at beboerne skal evakueres. Beboerne skal genhuses, idet det ikke er muligt at opholde sig på plejecentret/botilbuddet. 

Alarmering

Personalet ringer 112.

Den fungerende lokalleder informerer afdelingschefen, som evt. kontakter andre relevante afdelingsledere.

Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben, hvis denne skal aktiveres. 

Opgaver

Der henvises til brandinstruksen for de enkelte plejecentre, midlertidige pladser, daghjem, og genoptræning. Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne aktører.

  • Skab overblik: Hvad er behovet for genhusning?
  • Er der særlige behov, der skal tilgodeses for de genhusede, herunder pleje, pasning, medicinering etc.?

  • Krisehjælp til beboere/personale.

Afdæk behovet for ressourcer:

  • Senge
  • rollatorer mm. rekvireres via Hjælpemiddeldepotet 

Handling

Ved brand ringes 112.
Brand og Redning er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.
Ved behov for genhusning kontaktes de(t) plejecenter, som der henvises til i den lokale brandinstruks.

Ledelse og organisation

Der henvises til brandinstruksen for de enkelte plejecentre, midlertidige pladser og døgngenoptræning. Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne aktører.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Indsatsledelsen fra Brand og Redning og politiet leder indsatsen.

Lokallederen eller den vagthavende samarbejder med indsatsledelsen og leder personalet på vagt.

Krisestaben kan efterfølgende blive involveret med henblik på genhusning af beboerne fra det ramte plejecenter. Genhusningen vil finde sted på andre plejecentre i kommunen. 

Bemanding og udstyr

Personalet på vagt
Brand og redning
Politi
Brandudstyr
Hjælpemiddeldepotet 

Kommunikation

Personalet på vagt informerer lokallederen om branden.

Lokallederen informeres om branden og dens konsekvenser af Brand og Redning.

Lokallederen informerer Sundhed- og Omsorgschefen om situationen.

Sundhed- og Omsorgschefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Lokallederen er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen og en eventuel evakuering.

Kommunikationsenheden koordinerer og tilrettelægger informationen til borgerne, som bl.a. formidles via kommunens kommunikationskanaler.

Brand og Redning vurderer om branden har konsekvenser for lokalområdet og melder dette ud. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.