Indsatsplan - Ekstremt vejrlig (sne, storm, skybrud)

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden er livsfarlig. Årsagen kan være voldsomt snevejr, storm eller skybrud.

Borgere, som er strandet i uvejret, eller som ikke modtager den normale pleje, mad og medicin, fordi plejepersonalet har svært ved at komme frem, har brug for ekstra hjælp. 

Alarmering

Hvis det er muligt vil DMI eller anden offentlig myndighed varsle kommunerne.

Beredskabsdirektøren vurderer om situationen kræver, at krisestaben indkaldes. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Krisestaben alarmerer de berørte afdelinger. 

Opgaver

Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen.

De til formålet udarbejdede indsatsplaner og action cards aktiveres, herunder udbringning af medicin og mad, nødindkvartering af strandede og nødplan for indkaldelse af medarbejdere. 

Handling

Ved varsling af uvejr forbereder den daglige leder organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver.

Brand og Redning vil komme strandede personer til udsætning, hvorefter evakueringslokaler udpeges i samråd med krisestaben.

Krisestaben etablerer og holder tæt kontakt med nabokommuners og regionens beredskab, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet. 

Ledelse og organisation

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.

Der afrapporteres til krisestaben. 

Bemanding og udstyr

Det sædvanlige personale løser opgaverne evt. med indkaldelse af ekstra personale.

Det vanlige materiel anvendes. Brand- og Redning kontaktes, hvis hjemmeplejebilerne ikke kan komme frem. 

Kommunikation

Brand og Redning orienterer løbende krisestaben. Krisestaben viderebringer information til lokalinstitutionernes ledelse.
Der henvises til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Bilag