Indsatsplan - Ekstraordinær udskrivning af patienter

Udarbejdet af: Marie Louise Daugaard
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Ved mange tilskadekomne og/eller mange akut syge kan Regionshospitalet Silkeborg, eller andre hospitaler med patienter fra Silkeborg Kommune, være nødsaget til at udskrive patienter før tid. Desuden kan det blive aktuelt at udskyde planlagte, ikke akutte indlæggelser.

De fleste ikke-færdigbehandlede patienter vil fortsat have behov for hjælp og ekstra pleje.

Den ekstraordinære udskrivning bevirker, at det kommunale plejepersonale skal tilse et større antal borgere med ekstra plejebehov.

Hospitalet vil opdele patienterne i grupper. Herudfra kan Sundhed og Omsorg vurdere, hvorvidt patienter kan flyttes til eget hjem eller skal anbringes på plejecentre eller midlertidige pladser – alt efter omfanget af den skønnede pleje.

  1. Kan udskrives til eget hjem uden hjemmepleje, men med/uden medicinsk udstyr og med/uden lægemidler
  2. Kan udskrives til eget hjem med hjemmepleje.

  3. Kan udskrives til plejeinstitution/modtagecentre.

 

Alarmering

AMK varsler Brand og Redning om ekstraordinær udskrivning af patienter via den døgnbemandede vagtcentral på 89 70 35 99

Brand og Redning alarmerer Sundhed & Omsorgschefen, der iværksætter afdelingens indsatsplan. Beredskabsdirektøren indkalder eventuelt krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

AMK meddeler i forbindelse med alarmeringen omfanget af de ressourcer i det kommunale sundhedsberedskab, der er behov for.

Herefter vil de enkelte afdelinger på hospitalet tage kontakt til kommunen for at indgå konkret aftale. 

Opgaver

Det kommunale sundhedspersonale skal modtage og pleje ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler, som fortsat har behov for hjælp og ekstra pleje.

Forebygge yderligere indlæggelser. 

Handling

Lederen af myndighedssektionen og berørte område-, distrikts- og lokalledere træffer aftale med sygehuset om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal patienter, disses identitet, tilstand, epikrise, medicinsk udstyr etc.

Vagthavende samt lokalleder/souschef tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne modtagelsen af de ekstraordinære udskrevne patienter, herunder kontakt til praktiserende læge, med henblik på at tilse de udskrevne patienter.

Hospitalet i samarbejde med Region Midtjylland medgiver patienten medicin og hjælpemidler i fornødent omfang i op til 48 timers forbrug, hvis det vurderes at den private apoteker ikke ligger inde med den nødvendige medicin. Med kommunes og den praktiserende læges hjælp skal den nødvendige assistance etableres.

Antallet af ekstraudskrevne patienter vil først blive kendt ud fra en vurdering af den konkrete situation.

Silkeborg Kommune skønner, at der maksimalt vil være et behov for at modtage 15 patienter, hvoraf de ca. 5 kan udskrives til eget hjem og de ca. 10 indlægges på Rødegård Plejecenter.

Fysisk placering af sundhedsberedskabet ved ekstraordinær udskrivelse:

Beredskabet samles i Salen på Rødegård, Skærbækvej 13, 8600 Silkeborg, hvor der er plads til 10 hospitalssenge. Sengene med tilbehør er placeret i kælderen på Rødegård.

 

Kategorisering af udskrevne patienter og nødvendige oplysninger:

Da der kan være tale om helt ukendte borgere for kommunen, er det vigtigt, at kommunen modtager oplysninger om stamdata, tidspunkt for modtagelse, diagnose, omfang af personlig pleje, behov for sygepleje, madservice, medicin, hjælpemidler, samt evt. behov for ambulant kontrol eller opfølgende besøg hos egen læge.

Udskrivningsoplysningerne skal modtages sammen med patienten ved udskrivelsen.

Regionen har ansvaret for hurtigt at informere praktiserende læge, vagtlæge og praktiserende speciallæge om udskrivelsen.

Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter og det videre patientforløb:

Patienter udskrevet til eget hjem:

Ved ekstraordinær udskrivelse af patienter til eget hjem sættes de sædvanlige procedurer ved udskrivning fra sygehus i gang.

Det enkelte ældreområde, som patienten udskrives til, vurderer, om der skal indkaldes ekstra personale.

Patienter udskrevet til plejecenter:

Personalet på Rødegård varsles om modtagelsen. Lokallederen på Rødegård vurderer omfanget af plejen og indkalder ekstra personale, hvis det skønnes nødvendigt.

Indsatsen over for andre syge, lettere tilskadekomne og borgere hvis indlæggelse er udskudt:

Lokallederen i området vurderer omfanget af plejen og indkalder ekstra personale, hvis det skønnes nødvendigt. 

Ledelse og organisation

Sundheds- og Omsorgschefen har det overordnede ansvar for ledelsen.

Den daglige leder har også ansvaret på det operationelle niveau i krisesituationen.

Myndighedssektionen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen afrapporterer gennem Sundheds- og Omsorgschefen til krisestaben.

Ved behov inddrages hygiejneorganisationen, f.eks. i forbindelse med pandemier, drikkevandsforurening etc. 

Bemanding og udstyr

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov.

Personale i køkkener og administration kan også blive involveret.

Områderne sørger selv for de nødvendige sårpleje- og værnemidler. 

Kontaktoplysninger

Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg,
tlf. 86 70 45 12 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se også Sundhed og Omsorgs instruks for ”Ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuset” og ”Action card for koordination mellem sygehus og kommune ved ekstraordinær udskrivning af patienter”.