Indsatsplan - Drikkevandsforurening

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

En beredskabssituation ift. drikkevand kan karakteriseres som enten:

  • En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed.
  • En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed hvis der findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Især ældre, personer med svagt helbred og små børn er udsatte. 

Alarmering

Anmeldelse om forurening af drikkevand vil typisk indgå til Silkeborg Vand A/S, Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune, Politiet eller Brand og Redning. I alle tilfælde vil indsatslederen i Brand og Redning blive kontaktet.

Indsatsledelsen hos Brand og Redning aktiverer indsatsplan for det gældende vandforsyningsselskab.

Brand og Redning kender vagtordning og har telefonliste over Silkeborg Vands rådighedsvagter.

Brand og Rednings indsatsledelse alarmerer lokallederen for de berørte plejecentre/skoler/daginstitutioner.

Beredskabsdirektøren kan indkalde krisestaben, hvis det vurderes nødvendigt. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben. 

Opgaver

Etablere og opretholde nødforsyning af rent drikkevand til kommunale institutioner, botilbud mv. 

Handling

Indsatsledelsen i Brand og Redning aktiverer indsatsplanen for den pågældende vandforsyning.

Brand og Redning etablerer et tæt samarbejde med den pågældende vandforsyning og Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune og eventuelt politiet.

Krisestaben kan indkaldes, hvis der er behov. Der henvises til den generelle indkaldelsesprocedure for krisestaben.

Indsatsledelsen orienterer cheferne for Skoleafdelingen, Børn og Familie og Socialafdelingen, hvis deres område er berørt.

I samarbejde med drikkevandsforsyningen informeres de berørte institutioner om forbud mod at drikke vandet.

Lokallederen for plejecenter/skole/daginstitution sikrer, at beboere ikke drikker forurenet vand.

En alternativ vandkilde etableres ved at koge vandet og/eller købe vand på flasker. 

Nødforsyning af vand kan også sikres via tankvogne, udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til tapsteder ved andre vandværker og private boringer.

Embedslægerne inddrages med henblik på rådgivning. 

Ledelse og organisation

Brand og Redning har den overordnede ledelse af beredskabet 

Bemanding og udstyr

Det kan blive nødvendigt at købe vand på flasker, koge vandet og anskaffe ekstra vandbeholdere.

Afdelingschefer indkalder ekstra personale efter behov. 

Kommunikation

Ved aktivering af den pågældende vandforsyningsindsatsplan kan der nedsættes en infogruppe bestående af repræsentanter fra direktionen i Silkeborg Kommune, Brand og Redning, vandforsyningen, Embedslægeinstitutionen, repræsentant for analyselaboratoriet og politiet.

Infogruppen informerer berørte institutioner og borgere.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se også Silkeborg Kommunes beredskabsplan for vandforsyning