Action card - CBRNE hændelser - Miljøuheld

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Der skabes et overblik over opgaverne:

 • Antal borgere smittede
 • Antal personale smittede

 • Særlige faremomenter

 • Prioritering af opgaver

 • Behov for evakuering

Begræns skaderne som følge af miljøuheldet

Hvem

Den person, der opdager miljøuheldet alarmerer Brand og Redning.

De daglige ledere vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser og særlig indsats til relevante ledere.

Hvornår

Når hændelsen indtræffer

Handling

Orienter nærmeste leder og orienter om situationen, herunder

 • Hvor stort et spild
 • Hvilket stof

 • Hvor er miljøuheldet fundet sted

 • Er der tilskadekomne eller personer i fare

 • Brand- og Redning er alarmeret

Stop – Begræns skaden

 • Luk ventiler – afbryd el og processer.
 • Dæk kloakriste.
 • Luk døre og vinduer – men lås ikke.

Redning

 • Bring personer væk fra farezonen - udsæt ikke dig selv for risiko.

Evakuér

 • Hvis der er personfare, evakuér beboer, ansatte og gæster på plejecenteret, til samlingspladsen.

Samlingsplads

 •  se plantegningen for plejecenteret.
 se plantegningen for plejecenteret.

Sikre, at smittede borgere får lægeligt tilsyn.

I tilfælde af behov for isolering af smittede vil dette ske i tæt samarbejde med krisestaben.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Begynd olie- og kemikaliebekæmpelsen med absorberings-opsamlingsmidler - men kun hvis det er forsvarligt.

Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed – jf. sikkerhedsdatabladmappen.

Der forefindes et komplet sæt, i tydelig mærket ringbind med sikkerhedsdatablade på:

 • Pedelkontoret på plejecentre
 • Depotrum for rengøring

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Kontaktoplysninger

Brand og Redning

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Rødegård

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet Ulla Jørgensen

Godkendt af Inge Bank den …(dato)

Hvem

Den person, der opdager miljøuheldet alarmerer Brand og Redning.

De daglige ledere vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser og særlig indsats til relevante ledere

Hvornår

Når hændelsen indtræffer.

Handling

Orienter nærmeste leder og orienter om situationen, herunder

 

 • Hvor stort et spild
 • Hvilket stof
 • Hvor er miljøuheldet fundet sted
 • Er der tilskadekomne eller personer i fare
 • Brand- og Redning er alarmeret.

 

Stop – Begræns skaden

 • Luk ventiler – afbryd el og processer.
 • Dæk kloakriste.
 • Luk døre og vinduer – men lås ikke.

Redning

 • Bring personer væk fra farezonen - udsæt ikke dig selv for risiko.

Evakuér

Hvis der er personfare, evakuér beboer, ansatte og gæster på plejecenteret, til samlingspladsen.

 

Samlingsplads– se plantegningen for plejecenteret.

Sikre, at smittede borgere får lægeligt tilsyn.

I tilfælde af behov for isolering af smittede vil dette ske i tæt samarbejde med krisestaben.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Begynd olie- og kemikaliebekæmpelsen med absorberings-opsamlingsmidler - men kun hvis det er forsvarligt.

 

Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed – jf. sikkerhedsdatabladmappen.

 

Der forefindes et komplet sæt, i tydelig mærket ringbind med sikkerhedsdatablade på:

 • Pedelkontoret på plejecentre
 • Depotrum for rengøring

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov

Kontaktoplysninger

Brand og Redning

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Rødegård

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen

Godkendt af