Indsatsplan - Busser / trafikulykker

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

En af Sundhed og Omsorgs busser, der transporterer borgere, er involveret i en trafikulykke. 

Alarmering

Chaufføren – eller en anden tilstedeværende person skal tage ansvaret for skadesstedet til kvalificeret hjælp kommer.

 • Ring 112
 • Orienter

 • Hvem du er

 • Hvor du er

 • Skadessted

 • Antal i bussen

 • Antal tilskadekomne – evt. hvilke skader /fastklemte

Få bekræftet, at meldingen er forstået 

Opgaver

Få overblik over hændelsen

 • Stands ulykken
 • Slå katastrofeblink til
 • Opsæt advarselstrekant
 • Hvor mange/hvilke personer er skadet?
 • Er skaden/skaderne alvorlige/mindre alvorlige?
 • Tag dig af den/de tilskadekomne - se om andre er påvirket af ulykken / hændelsen
 • Sikre at flere ikke kommer til skade
 • Sørg for din egen sikkerhed

Stands ulykken

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses. Det vil sige trafikken skal standses, motoren stoppes, elektriciteten afbrydes, gastilførslen afbrydes, den druknede bringes op af vandet og så videre. Kan man ikke umiddelbart standse ulykken, må man få den tilskadekomne væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkomne.

Bring de skadede i sikkerhed, hvis der er fare for brand/eksplosion (stadig under hensyntagende til egen sikkerhed)

 

Egen sikkerhed

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer. Trafikulykker, ildebrande, drukneulykker eller brøndulykker er særligt farlige for den, der forsøger at redde den forulykkede.

Organiserer og fordel arbejdet

 

Vurdér den tilskadekomne

Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs.

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:

 • A – Airway (frie luftveje)
 • B – Breathing (vejrtrækning)
 • C – Circulation (kredsløbet og hjertet)

Uden ilt dør hjernecellerne i løbet af få minutter. Ved al førstehjælp sikrer man sig altså, at det er muligt at få ilt ned i luftvejene, at der er luftskifte i lungerne og at der er blodcirkulation til at bringe ilten rundt i kroppen. Fordelen ved ”ABC” princippet er, at man altid anvender den samme systematiske metode til at undersøge en svært syg eller tilskadekommen person. Det er afgørende, at man undersøger og behandler i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje er en forudsætning for at man kan trække vejret eller få luft i lungerne, og vejrtrækning er igen en forudsætning for blodcirkulation.

Yd livreddende førstehjælp. Ofte vil alarmcentralen kunne hjælpe med råd i den konkrete situation. Ved hjertestop vil alarmcentralen f.eks. ofte kunne vejlede med genoplivning og anvise nærmeste hjertestarter (AED). Alarmcentralen er bemandet med sundhedsfagligt personale.

Hold nysgerrige fra stedet, men lad kompetente hjælpe 

Hvornår

Umiddelbart i forbindelse med ulykkens indtræden

Handling

Alarmcentralen kontaktes

 

Den lokale ledelse kontaktes derefter om hændelsen.

Områdeledelsen informeres og informerer Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen, der vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Bemanding og udstyr

Chaufføren eller den person, der har taget ansvaret for skadesstedet, inddrager tilstedeværende efter behov

 • Brandslukker, tæpper

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112

Distrikts- og lokalledelsen 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Vurder risici.

Tænk forebyggelse af skader/uheld også når det gælder jer selv!

Lyt til radioen – vejr og trafiktjeneste

Livreddende førstehjælp

Hold luftvejene frie

Hjertemassage

Stands eventuelle blødninger

Ved risiko for brud på nakke/ryg må personens krop ikke roteres. Lad personen ligge, hvis vedkommende er vågen og har normal vejrtrækning

Bilag