Indsatsplan Særligt farlige sygdomme - SPC

Udarbejdet af: Områdeleder Iben Tulstrup Kristensen
Godkendt af: Centerleder Kirsten Slumstrup
Dato: 18. december 2013

Situation

Udbrud af en særligt smitsom sygdom.
En særligt smitsom sygdom udgør specielt en trussel for borgere med svære psykiske lidelser
Desuden kan udbruddet af en særligt smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af bemandingen af eksempelvis botilbuddene, idet en stor del af personalet vil være sygemeldt. 
 

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.
Sundhedsstyrelsen eller AMK, som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer Midtjysk Brand og Rednings beredskabsdirektør via den døgnbemandede vagtcentral – 89 70 35 99.
Beredskabsdirektøren aktiverer krisestaben.
Krisestaben aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab. 

Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen. 
 

Opgaver

SPC skal håndtere borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på Botilbuddene og i Akut døgn eller i eget hjem.
Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt sundhedspersonale. 
 

Handling

Retningsgivende dokument for håndtering af smitsomme sygdomme / Hygiejne skal følges.
Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.
Eventuelt
  • Region Midtjylland kontaktes ved behov for brug af karantæne faciliteter 
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination 
Krisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Embedslægen og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikere.
Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde, og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner. 
 

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende.
Der informeres løbende til krisestaben fra de forskellige driftsområder. 
 

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale. 

Der er etableret et akutberedskab af værnemidler. 

I dagvagten afhentes værnemidler på:
Sygeplejedepotet, Lyngbygade 50, 8600 Silkeborg 

Om aftenen, natten og i weekenderne på:
Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg. 

Hvis der er særlige beskyttelsesudstyr, som sundhedsvæsnet skal iværksætte, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette. 
 

 

Kontaktoplysninger

Centerleder Kirsten Slumstrup, tlf. 21 25 47 60

Områdeleder Iben Tulstrup Kristensen, tlf. 77 89 60 81

Områdeleder Jacob Busk, tlf. 40 30 39 70

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oplysninger om pandemisk influenza: www.sst.dk. Her findes blandt andet Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende pandemisk influenza.

I situationer med behov for vaccine i større målestok, følges den overordnede Sundhedsberedskabsplan under vejledningen omkring massevaccine.