Delplan for Ejendomme

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Kritiske funktioner

Gældende for alle kommunens ejendomme:

Oversvømmelse i bygning og/eller udenomsareal som følge af skybrud eller anden kraftig regn.

Skader på bygning og/eller udenomsareal som følge af orkan eller anden kraftig blæst.

Gældende for administrationsbygninger (Søvej 1 og 3, Østergade 1, administrationsbygningen i Them samt Jobcentret):

Skade på bygning, medarbejdere m.v. som følge af brand eller eksplosion.

Skade på bygning, medarbejdere m.v. som følge af hærværk og terror.

Skade på medarbejdere og evt. bygning m.v. som følge af bombetrussel.

Indsatsplaner og actions cards

Indsatsplaner:

Skybrud eller anden kraftig regn (samtlige ejendomme)
Orkan eller anden kraftig blæst (samtlige ejendomme)

Bombetrussel
Brand og eksplosion
Brevterror
Hærværk og terror
Strømafbrydelse
 
Action cards:

Brevterror
Strømafbrydelse

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Ejendomschef Lene Søgård vil som udgangspunkt altid lede indsatsen.

Herudover indgår følgende:
Sektionsleder, Søren Overgaard, Rådgivning og Vedligehold - tlf. 40 20 45 50
Sektionsleder, Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30
Sektionsleder, Birthe Andersen, Administrationen - tlf. 24 98 61 57
Sektionsleder, Joel Engblad, Rengøring - tlf. 51 23 89 88
Rådhusadministrator Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30 
Brand og Redning - tlf. 89 70 35 99

Krisestaben kan suppleres med relevante afdelingschefer.

Krisestaben holder møde på ejendomschefens kontor (Ejendomme), alternativt i anvist lokale på Søvej 1.

Mødeledelsen fortages af afdelingschefen, og logføring foretages af afdelingschefens konsulent.  

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Ejendomme deltager i alle kriser, der sker på samtlige kommunens bygninger med tilhørende udenomsarealer.

Der vil primært ske deltagelse fra sektionerne Rådgivning og Vedligehold samt Teknisk Service.

Alt efter situationen vil der ske inddragelse af Administration samt Rengøring i nødvendigt omfang.  

Alarmering

Fortrinsvis kommer alarmer fra Brand & Redning, men også institutionsledere eller tekniske servicemedarbejdere kan alarmere.

Den medarbejder, der modtager alarmen alarmerer videre.
Der alarmeres til sektionslederen i Rådgivning og Vedligehold, der straks alarmerer sektionslederen i Teknisk Service samt afdelingslederen.

Der alarmeres via mobiltelefon.  

Opgaver

Det skal sikres, at skaden minimeres mest muligt ved at tilkalde relevante medarbejdere samt virksomheder, der kan understøtte opgaven med at minimere skaden. Er Brand og Redning ikke allerede på stedet, tilkaldes disse som det første.

Fokus skal være på at rede hvad redes kan.

Fokus skal endvidere rettes mod hvordan driften opretholdes, herunder om der er brug for erstatningslokaler. Det forudsættes, at den enkelte afdeling/institution selv drager omsorg for egne medarbejdere.

Informationshåndtering

Det er lederen af Rådgivning og Vedligehold, der sammen med sin medarbejder på stedet har det løbende overblik
over situationen.

Der skal være et samarbejde mellem Rådgivning og Vedligehold, Teknisk Service og Brand & Redning, hvor det er medarbejderen fra Rådgivning og Vedligehold, der styrer forløbet – bortset fra den brandtekniske del, der sorterer under Brand & Redning.

Det er lederen af Rådgivning og Vedligehold, der sørger for relevant information til afdelingslederen for Ejendomme samt de relevante øvrige afdelingsledere. Foretages informationen ikke af lederen selv, forestås den i samarbejde med afdelingslederens konsulent.

Når der er grundlag for det, er det den respektive afdelingsleder, der forestår information til f.eks. forældre til børn i daginstitution eller skole, eller til pårørende til beboere på plejecenter.
Borgmesteren orienteres på et overordnet niveau

Kommunikationschefen inddrages, når lederen af Rådgivning og Vedligehold eller afdelingslederen finder det relevant.

Koordination og samarbejde

Ejendomme inddrages i samtlige krisesituationer, der vedrører bygninger og disses udenomsarealer.

Ejendomme inddrager de relevante myndigheder, herunder politiet, ligesom Ejendomme kontakter relevante samarbejdspartnere i forbindelse med minimering af skaden samt de bygningsarbejder m.v., der skal foretages.  

Krisekommunikation

Ejendomme er beliggende i Østergade 1, og er således samlet et sted, hvilket betyder, at ekspertisen vedrørende bygninger og disse udenomsarealer er samlet et sted.

Ejendomme sørger for at orientere de relevante afdelingsledere samt direktion og borgmesteren.

Ejendomme sørger for information til Midtjyllands Avis, og det vurderes om kommunikationschefen skal inddrages.

Bemanding og udstyr

Her beskrives relevante forhold vedrørende afdelingens ressourcer i forhold til personale, herunder nøglepersoner, samt særligt materiel/udstyr (eksempelvis værnemidler, nødgeneratorer etc.) 

Kontaktoplysninger

Afdelingsleder Lene Søgård - tlf. 20 35 41 13
Sektionsleder Søren Overgaard – tlf. 40 20 45 50
Sektionsleder Poul Rey – tlf. 51 18 53 30

Kontakt sker pr. mobiltelefon  

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.